Кои сме ние 

        Кои сме ние

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

 На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

  Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.

Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР
 
       

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2010г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 05.2017г.

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

@@@

Горещи новини

Покана за Общо събрание на 12.05.2017г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017

3 000 000 ЛЕВА ЗА МЕСТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МИГ ХАРМАНЛИ

2016.05.20 ПОКАНА

Обществени обсъждания

Покана за Общо събрание 2016


Информационен център
"Европа Директно - Хасково"
ул. „Хан Кубрат“, № 2
гр. Хасково
България
Тел.: ++359 885266444
E-mail: europedirect_haskovo@abv.bg
eudirect-haskovo.eu

Делегация на ЕК в България
ул."Московска" № 9
София 1000
България
Тел.: ++359 2 933-52-52
Факс: ++359 2 933-52-53
E-mail: guest@evropa.bg
www.evropa.bg


Република България
Министерство на
земеделието и храните
София 1040
бул."Христо Ботев" 55
Тел.ц. (++359)02 985 11 199
www.mzh.government.bg

Община Харманли
пл."Възраждане" 1
Харманли 6450
Тел.: ++359 373/83081
E-mail:obshtina@harmanli.bg
www.harmanli.bg
@@@

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ