Кои сме ние 

        Кои сме ние

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

 На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

  Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.

Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР
 
       

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2010г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2017г.

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

@@@

Горещи новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017

3 000 000 ЛЕВА ЗА МЕСТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МИГ ХАРМАНЛИ

На 21.10.2016г., "МИГ Харманли" подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от Общностите местно
още по темата ...


2016.05.20 ПОКАНА

Обществени обсъждания

Покана за Общо събрание 2016

Покана за информационна среща за консултиране с ме


Информационен център
"Европа Директно - Хасково"
ул. „Хан Кубрат“, № 2
гр. Хасково
България
Тел.: ++359 885266444
E-mail: europedirect_haskovo@abv.bg
eudirect-haskovo.eu

Делегация на ЕК в България
ул."Московска" № 9
София 1000
България
Тел.: ++359 2 933-52-52
Факс: ++359 2 933-52-53
E-mail: guest@evropa.bg
www.evropa.bg


Република България
Министерство на
земеделието и храните
София 1040
бул."Христо Ботев" 55
Тел.ц. (++359)02 985 11 199
www.mzh.government.bg

Община Харманли
пл."Възраждане" 1
Харманли 6450
Тел.: ++359 373/83081
E-mail:obshtina@harmanli.bg
www.harmanli.bg
@@@

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ